Vedtægter

>>Klik her for udskrift venlig PDF-fil<<


VEDTÆGTER

FOR

SKAMBY VANDVÆRK

Vedtaget den 19. april 2016


Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune.


Formål

§ 2

Selskabets formål er:

I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.


Medlemmer

§ 3

Selskabets medlemmer er grundejere – herunder værkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i henhold til gældende takstblad eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.


Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand, såfremt medlemmet ikke er i restance.


Ved indmeldelse kan vedtægter og gældende takstblad, hentes på vandværkets hjemmeside.


Medlemmernes forpligtelser

§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring eller flytteopgørelse, indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.


Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Dog kan ejerskiftet på et dødsbo godkendes uden indfrielse af forfaldende ydelser, såfremt boet er taget under insolvensbehandling.


Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantestiftelse, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.


Et hvert medlem er forpligtet til at oplyse en E-mailadresse til fremadrettet korrespondance. Undlader et medlem at oplyse en E-mailadresse, opkræves et administrationsgebyr ifølge gældende takstblad. Dog er personer der kan dokumentere, at De er fritaget fra Digital Post, fritaget for administrationsgebyr ved manglende oplyst E-mail.

Bestyrelsen forpligter sig til at opfylde Persondataloven.


Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.


Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved vandforsyningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.


Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner – som følge af deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.


Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.


Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.


Anlæg

§ 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. gældende takstblad.


Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til og med stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.


Ledninger over privat grund

§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.


Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved en voldgift.


Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.


Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.


Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.


Indskrænkning i vandleverancen

§ 10

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jf. i øvrigt vandregulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.


Vedvarende vandspild er ikke tilladt.


Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.


Generalforsamling

§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 28 dages varsel ved avertering i en lokal avis, eller E-mail eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling skal afgives skriftlig til bestyrelsens formand senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag udsendes til medlemmerne seneste 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Valg af referent & stemmetæller.

4. Beretning om de forløbne år.

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

6. Takstblad forelægges til godkendelse.

7. Budget for det/de kommende år fremlægges.

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

10. Behandling af indkomne forslag.

11. Eventuelt.


Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. Der skal vælges 2 interne kritiske revisor samt 1 revisorsuppleant.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


Den valgte referent udarbejder et referat, der godkendes og underskrives af dirigenten. Bestyrelsen ligger referatet op på vandværkets hjemmeside, samt referatet føres til protokols.


Stemmeret og afstemninger

§ 12

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt; dog kan intet medlem repræsentere mere end én fraværende andelshaver. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.


Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.


Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.


Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.


Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.


Bestyrelsen

§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.


Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.


Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.


Tegningsret

§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift (eller formanden + 3).


Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.


Alle udgifter skal inden udbetaling være attesterede af formanden.


Regnskabet

§ 15

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.


Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.


Revisionen af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.


Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


Opløsning

§ 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsynings-mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutning kan bekræftes ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Ikrafttræden

§ 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling i 1934, og sidst ændret på generalforsamlingen den 19. april 2016

De træder i kraft den 19. april 2016.